Provozní řád Víceúčelového sportovního areálu SKP Kometa Brno Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení. I. Účel víceúčelového hřiště 1 . Fotbalové hřiště je určeno pro hru kopané a malé kopané. Antuková hřiště jsou určena k provozování míčových her volejbal, nohejbal a tenis. Sportovní běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny. 2 . Součástí areálu jsou i objekty tělocvičny a haly ve který jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí a klubovny včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu. 3 . Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním osvětlením pro hru kopané. 4 . Hřiště a objekty jsou určeny v prvé řadě pro policisty, strážníky MPB, hasiče a členy SKP Kometa, veřejnost může užívat sportovní zařízení na základě dohody v určitých hodinách dle možností rozvrhu. II. Správa hřiště 1 . Celý areál spravuje společně PČR a Sportovní klub policie Kometa Brno prostřednictvím svých zaměstnanců. 2 . Zajišťují pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění. Správci otevírají a zavírají areál, 3 . Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky. 4 . Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť. 5 . Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 6 . Užívání sportovišť musí být vždy za přítomnosti zodpovědné osoby starší 18 let. Na sportovišti musí být v každém okamžiku nejméně dvě osoby. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. 7 . Objednávky na rezervaci hřiště je možné zasílat na info@kometabrno.cz . Evidence je vedena na stránkách www.kometabrno.cz III. Provozní doba 1 . Venkovní hřiště bude otevřeno: 1a) 15.dubna - 14.října: Po - PÁ 7:30 - 21:30 So - 7:30 - 16:00 Ne - 8:00 - 16:00 1b) 15.října - 14.dubna: provoz haly a tělocvičen Po - PÁ 7:30 - 21:30 (hala do 22:00) So - 7:30 - 16:00 Ne - 8:00 - 16:00 1 . Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno. IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení 1 . Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro policisty, strážníky MPB, hasiče a členy SKP Kometa v hodinách určených rozvrhem zdarma. 2 . Zájemce o volnou kapacitu sportoviště dojedná dobu využití s vedením SKP Kometa a zaplatí mu sjednanou částku. 3 . V objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek: při vyhrazení hřiště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci Přílohy: Příloha č. 1 - Provozní pokyny pro návštěvníky sportovního areálu Bauerova 5 Příloha č. 2 - Ceny pronájmu veřejného víceúčelového sportovního areálu Příloha č. 3 - Termíny rezervace víceúčelového sportovního areálu
T
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO