INFORMACE PRO ČLENY SKP KOMETA BRNO
Úrazové pojištění  - Pojišťovna Kooperativa, a.s.
Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2017 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u pojišťovny Kooperativa, a. s., na jejích formulářích.
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
Část formuláře - B. POJIŠTĚNÝ
 
= komu se stal úraz,
Část formuláře - C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A O ÚRAZU
-Číslo pojistné smlouvy
- do první kolonky uveďte toto číslo pojistné smlouvy –
 
4950050842
. Pokud máte sjednané osobní úrazové pojištění nebo jiné pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s. uveďte je do dalších kolonek. Pojištění je kumulativní a lze uplatnit i několik pojistek na jeden úraz.
-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí
 
. . .
-Kolonka: Stal se úraz při sportovní činnosti
?
 
Zaškrtněte
 ANO
 
a do kolonky za vyplňte
: název sportovního subjektu a ID ČUS a IČO SK/TJ nebo svazu
-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí
 
. . .
Část formuláře - D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ
Uveďte svoje číslo účtu nebo adresu kam chcete peníze poslat
Pozor! Vyplňte pouze jednu možnost.
v případě nezletilé osoby vyplní rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu)
Část formuláře - E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY
-k formuláři Oznámení události nebo Oznámení smrti můžete připojit potřebné doklady:
-zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
-v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.
Spodní rámečky na straně jedna u Oznámení události musí být vyplněny. V případě, že pojištěný ještě není zletilý, je třeba připojit i podpis zákonného. Do   rámečku   vpravo   dole   vyplňte   jméno,   příjmení   a   podpis   odpovědného   pracovníka   sportovního   svazu   nebo   SK/TJ   (stvrzuje,   že   k   úrazu   došlo   při   pojištěné činnosti   a   pojištěný   byl   v   době   vzniku   úrazu   osobou,   na   kterou   se   pojištění   vztahuje)   a   připojte   razítko   členského   SK   nebo   TJ,   případně   národního   sportovního svazu (to v případě, že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);
 
Část formuláře - F. ZPRÁVA LÉKAŘE
POZOR!!!  Tuto část vyplňuje lékař a úhradu za její vyplnění musí zaplatit pojištěná osoba. Obvyklá částka se pohybuje okolo 200 Kč.
ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:
a) Doporučeně poštou na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE
+420 957 105 105; podatelna@koop.cz
 
b) Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s.
 
Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulky pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulky pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek, které jsou součástí smlouvy.
Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.
Nárok na výplatu
 
pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.
Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.
Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Formulář Oznámení pracovní neschopnosti.  Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny Kooperativa, a.s.
V případě dotazů se obraťte na infolinku Kooperativy, a. s.: +420 957 105 105 nebo podatelna@koop.cz
Evidenční číslo Sportovního klubu policie KOMETA BRNO z.s. u ČUS je CZ0642025