PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ TENISOVÝCH KURTŮ
Vnitřní organizační směrnice W SKP Kometa                                                             Výkonný výbor na svém 4. řádném zasedání schválil Vnitřní organizační směrnice W SKP Kometa                   002/1997 o provozu na antukových kurtech.  1. Antukové kurty ve sportovním areálu jsou užívány na základě smlouvy o spolupráci mezi SKP Kometa Brno a PČR  S – JmK Brno a vztahují se na ně všechna ustanovení této smlouvy. 2. Tenisové kurty jsou určeny pro nadstavbovou část tělesné přípravy policistů sdružených v SKP Kometa a pro členy  SKP Kometa k výkonnostnímu a rekreačnímu sportu. 3. Provozní doba na kurtech je od 30.4. do 30.9. a to v době od 8:00 do 21:30. 4. Přidělení hracích časů je na všech kurtech určeno příslušným orgánem a to VV SKP Kometa s tím, že přednostně  jsou zařazeny požadavky školního policejní střediska PČR S JmK, dále požadavky na nadstavbovou část tělesné  přípravy policistů a zaměstnanců PČR, výkonnostní sport členů SKP Kometa a na závěr rekreační sport  členů SKP Kometa. VV SKP Kometa je povinen úzce spolupracovat s vedením PČR S JmK.  5. Požadavky policistů se mohou podávat cestou příslušného cvičitele vedoucímu nebo určenému pracovníku školního  policejní střediska PČR S JmK. 6. Požadavky členů SKP cestou předsedy oddílu (volejbalu, tenisu, rekreačních sportů a nohejbalu). Jedna hrací  jednotka má zpravidla délku 2 hodiny a uživatel má nárok na jednu hrací jednotku týdně, ve všech provozovaných  sportech a disciplínách. Další hrací čas je přidělen až po zohlednění všech požadavků. 7. Požadavky zpracuje sekretariát SKP do rozvrhu hracích hodin a předá ke schválení VV SKP Kometa v termínu do  10.4. příslušného roku. Rozvrh hodin je závazný pro všechny uživatele kurtů. 8. Členové SKP Kometa Brno v době užívání musí mít splněny všechny základní povinnosti člena klubu dle stanov SKP. Zejména zaplaceny členské příspěvky, odpracování 10 hodin na údržbě zařízení areálu dle pokynů správců.  9. Člen SKP Kometa povinen při užívání kurtů mít u sebe průkaz člena s potvrzením o zaplacení. 10.Nárok na hrací termín dle rozvrhu trvá 15 minut po začátku, který je zapsán v rozvrhu hodin. Po uplynutí této doby  bude hrací čas přidělen dalším zájemcům z řad policistů nebo členů SKP Kometa. V případě třech po sobě  jdoucích neomluvených absencích bude termín zrušen. 11.Povinnosti při užívání kurtu  Hráči jsou povinni kurt řádně pokropit a po celou dobu hry jej udržovat vlhký, aby nedocházelo k vyfoukávání antuky.  Vstup na kurty je povolen jen v tenisové obuvi.  Hru musí ukončit hráči tak, že úklid bude ukončen do konce hrací doby.  Úklid kurtu spočívá především v uhlazení kurtu dřevěnými nebo kovovými lištami a zametení sítí nebo kartáčem.  Stav a dostatečnost nakropení a úklidu hodnotí pověřený správce, závady je třeba odstranit okamžitě po upozornění.      Stanovy SKP Kometa jsou volně přístupné na Internetu www.kometabrno.cz